Menu

2007

Centrum města Kralupy nad Vltavou – návrh revitalizace průmyslových objektů pro společenské účely

Dnešní situace centra je velice komplikovaná, tvoří ji z urbanistického hlediska naprosto náhodná utilitární zástavba, která ale zároveň obsahuje i několik velmi hodnotných objektů, jakými jsou mlýn, jeho balírna a budova pivovaru. Současně s destrukcí jejich "stylových" fasád zde vznikla také směsice velmi nevzhledných přístaveb.

Kralupy v době povodní.

Po vybourání nevzhledných a dožilých staveb ponecháváme a rehabilitujeme pouze tyto budovy:
1/ Pivovar
2/ býv. Balírna
3/ býv. Mlýn
4/ navrhovaná dostavba
5/ prostor pro nové náměstí, které v Kralupech zcela chybí.

Pěší zóna

Klademe si proto otázku, zda by bylo žádoucí pokoušet se propojovat stávající průmyslové objekty s novostavbami do uzavřených bloků.Jejich měřítka jsou totiž tak rozdílná, že snaha o jejich propojování do harmonického celku je téměř vyloučena. Jaká by pak měla být zvolena výšková hladina nové zástavby? Do výše pivovaru či pouze do výšky drobných statků? Dalším problémem by bylo prosvětlení stísněných dvorků v kontextu s jejich novou náplní. Nespojitelné nelze spojovat! Hrozí totiž nebezpečí, že se průmyslové solitéry ocitnou ve stejné pozici jako v současnosti, tedy ztraceny ve velmi nečitelné srostlici původních staveb a případných nových "plomb". Je těžké si představit, že by měl kdokoliv zájem vkládat kapitál do takových objektů jako jsou například podél západní strany úzké a dopravou znehodnocené Žižkovy ulice.

Pivovar - nové využití pro restaurace,kavárnu,obchody a byty.

Nová multifunkční budova

Balírna – po rekonstrukci Radnice

Pěší zóna

Řešené území, vymezené ulicemi Mostní, Jodlova, Žižkova a železničním koridorem cítíme jako centrální prostor, obsahující několik výrazných objektů, které zastupují zásadní etapy rozvoje města. Toto centrum by se mělo stát místem odpočinku, kulturního vyžití, komerce a místem setkávání obyvatel města. V historicky ojedinělé situaci, kdy město vlastní většinu pozemků v centru, by byla velká škoda nevyužít možnosti vytvořit tolik pro město potřebný veřejný prostor odpovídající jeho významu. Navazujeme tak na snahu radních, kteří již v průběhu 19. století zamýšleli vykoupit a odstranit objekt stojící na místě nynějšího hotelu Praha a uvolnit tak prostor pro velkoryse pojaté náměstí. Nedostavěný blok v jihovýchodní části centra mezi ulicemi Husova, Žižkova a Palackého náměstím je přímo předurčen k dostavbě s polyfunkčním využitím (bydlení, komerční parter, podzemní garáže).

1/ Pivovar
2/ býv. Balírna
3/ býv. Mlýn
4/ navrhovaná dostavba
5/ prostor pro nové náměstí, které v Kralupech zcela chybí.

Proto doporučujeme následující: provést selekci nejhodnotnějších staveb, rehabilitovat jejich původní fasády a oprostit je od všech přílepků, které je "utiskují". Celou plochu Centra je pak možno chápat jako velké náměstí se solitéry (architektonickými šperky), které, aby "vyzněly", musí dostat kolem sebe prostor (obdobně jako např. vynikne obraz ve vhodném rámu či paspartě). Mají-li průmyslové stavby dostat reálnou šanci na investici a smysluplné využití, musí pro potenciálního investora představovat exkluzivní objekt, který se stane zároveň jeho značkou. Nesmírně pozitivní je skutečnost, že si kralupská veřejnost uvědomuje hodnotu starých průmyslových objektů. Jejich budoucí existenci však zajistí pouze dobře zvolená náplň.

MLÝN Vzhledem k výškově i půdorysně zcela flexibilnímu prostoru (po možném vyjmutí dřevěných vložených konstrukcí) lze objekt s výhodou využít pro kulturní a společenské účely jako např. museum, společenský sál, kluby, knihovnu atd. Stávající hmotu mlýna doporučujeme zachovat v současném objemu a fasády upravit do dobové podoby.

BALÍRNA Objekt balírny, jehož skeletová konstrukce a volný půdorys umožňuje snadnou, rychlou a ekonomicky výhodnou adaptaci, se nabízí jako ideální pro umístění Městského úřadu. Stávající podélnou hmotu objektu doporučujeme na západním konci zvětšit o komunikační jádro, výšku zachovat a fasády upravit. Před vstupem do této budovy v parku navrhujeme umístit pomník válečným obětem, jehož současnou polohu za kostelem u rušné Mostní ulice nepovažujeme za důstojnou.

PIVOVAR Parter otevřený všemi svými fasádami do exteriéru se nabízí k využití například pro restaurace, kavárny a obchody. Komerčně lze využít rovněž sklepy včetně navazujících tzv. ležákových sklepů. Nadzemní patra lze adaptovat na atraktivní bydlení či administrativu dle představ potencionálního investora. Doporučujeme rehabilitaci původních fasád a tvaru střechy.

DOPRAVA V pěší zóně budou komunikace děleny do dvou kategorií. Jednak komunikace se s zklidněným provozem (žižkova ul. a příjezdy k veškerým "pohotovostním parkingům" na terénu) a dále tzv. "sjízdný chodník" s omezeným vjezdem pouze pro zásobování a obyvatele sousedících objektů. Rozlišení bude provedeno rozdílnou strukturou a barevností dlažeb. Centrální podzemní parking pro celou oblast navrhujeme pod novou dostavbou bloku na rohu Žižkovy a Husovy ulice (formou sdružené investice). Veřejná doprava bude vedena z Mostní ulice Jódlovou a obchvatem k železničnímu nádraží, před kterým navrhujeme nádraží autobusové, s dostatečnými parkovacími plochami na terénu. Tato stání pak poslouží obyvatelům, kteří zde zanechají své automobily a budou pokračovat vlakem či autobusem dále za prací. Záměrně se vyhýbáme v této oblasti stavbě nákladných patrových garáží, jejichž využívání by bylo pro místní obyvatele příliš drahé a tím pádem neefektivní.

ZELEŇ Mezi budovami mlýna, pivovaru a Městského úřadu /balírny/ navrhujeme parkovou úpravu se skupinami stromů a živými ploty které, zakrývají "pohotovostní" stání na terénu. Podél jižního okraje centra používáme "krycí zeleň" - popínavé rostliny, které v kombinaci s alejí vytvoří pohledovou clonu železničnímu náspu a vrátí tím Husově a Jungmannově ulici přívětivý a kultivovaný vzhled.

ZÁVĚR Jsme přesvědčeni, že město Kralupy potřebuje své velikosti přiměřené pěší, obytné,"zelené" centrum, kde se lze snadno orientovat. Pouze velkorysé, důsledně ekonomicky opodstatněné řešení celku i jednotlivých objektů může být přitažlivé pro obyvatele a případné investory.

MLÝN

Návrh rekonstrukce za účelem využití na městské centrum I. Kralupy nad Vltavou Nový architektonický výraz budovy přiznává z exteriéru etapovité narůstání budovy během historie. Římsa nad 3.NP čitelně odděluje původní objem budovy od pozdější nástavby. Nově navržená ustupující nástavba s katedrálním prosvětlením výstavního prostoru a střešní terasou tvoří rovněž samostatný výrazový celek. Masivní věž sila /sýpky/ je v návrhu nahrazena novou hmotou téhož objemu, členěnou ve fasádách vertikálními prosklenými pásy. Odlišení původních a novějších částí budovy je podpořeno různými barevnými tóny.

Vstupní předprostor „Kulturního a společenského centra“ je mezi starou školou a budovou mlýna akcentován třemi zastřešenými pergolami, pronikajícími z exteriéru do interiéru budovy. Žulová dlažba svými vzory „zrcadlí“ formu zmíněných pergol.

Využití budovy mlýna pro společenské účely navazuje na zastupitelstvem města schválený návrh urbanistické koncepce celého centra. Důvodem pro toto využití je architektonicky zajímavý vnitřní prostor objektu, který po vybourání dřevěných konstrukcí nabízí půdorysně i výškově flexibilní možnosti řešení. Jediným omezením je zde poloha zaklenutých okenních otvorů, z které vychází v návrhu členění jednotlivých funkcí do pater.

Vstup do Kulturního centra (budova býv. Mlýna)

Veřejná knihovna

Muzeum

Veřejná knihovna

Veřejná knihovna

Muzeum

Vstupní hala

Kavárna

Veřejná knihovna

Všechna podlaží jsou propojena komunikačními jádry s výtahy a schodišti. Detailní technické řešení rekonstrukce objektu mlýna je dokumentováno ve stavební a statické části tohoto projektu.